ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κύπρου έχει αναθέσει το Έργο “Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Mη-Tυπικής και Άτυπης Μάθησης – Πιλοτική Εφαρμογή” διαρκείας από τον Νοέμβριο 2021 μέχρι τον Αύγουστο 2022, στο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – Center for Social Innovation (CSI) και την PricewaterhouseCoopers Κύπρου.

Στο πλαίσιο του Έργου η ανάπτυξη και λειτουργία ενός μηχανισμού επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Κύπρο αποσκοπεί στο να παρέχει τις εξής δυνατότητες στα ενδιαφερόμενα άτομα:

  1. να επικυρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπως, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, σεμινάρια επιμόρφωσης, προγράμματα αυτομάθησης (self-learning), καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικογένεια (πχ. φροντίδα παιδιών) και τον ελεύθερο χρόνο (πχ. εθελοντισμός, αθλητισμός, πολιτιστικές δραστηριότητες, εμπλοκή με δραστηριότητες με/για νέους)
  2. να αποκτούν προσόντα με βάση τις επικυρωμένες εμπειρίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης
  3. να επωφελούνται από την εφαρμογή αντικειμενικών και αξιόπιστων μηχανισμών επικύρωσης, ιδιαίτερα δε οι μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των ατόμων που απειλούνται από την ανεργία δεδομένου ότι η επικύρωση μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη διά βίου μάθηση και να συμβάλλει στην κινητικότητά τους ή την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Ομάδα στόχος του μηχανισμού επικύρωσης είναι όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου είναι:

  • Η δημιουργία Μητρώου Φορέων μη τυπικής και άτυπης μάθησης και Μητρώου Ωφελούμενων, δηλαδή πολιτών, που μαζί θα αποτελέσουν το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης
  • H εκπόνηση πλάνου εξειδίκευσης των μηχανισμών που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των υποψηφίων που θα οδηγηθούν σε πιστοποίηση
  • H εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή εγχειριδίου, για την εκπαίδευση των συμβούλων καθοδήγησης
  • H ανάπτυξη συστήματος διαβούλευσης που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δράσεων του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου, αλλά και στην εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • H ανάπτυξη πλαισίου επικύρωσης προσόντων στις για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής.

Scholarship News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Knowledge Zone

Best Teachers

Best Care

Reason Behind

Our Success

Higher education institutions are improving student performance through partnerships that focus on college and career readiness, online and blended learning, STEM education, competency-based education, and data and analytics.

Read these stories about successful learners and institutions across the country. We have an actual partnership with Pearson in terms of making things better for student.

We work hard to prepare every student for their professional life

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.

Our Teachers

Observation is the first and most powerful step towards changing teaching practices. Daily observation reveals a wealth of information about students, their competencies and skills, and the work of the teacher.