ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ανάδοχοι Φορείς:

CSI

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας / Center for Social Innovation (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μηχανισμοί ανάδρασης και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί επιτρέπουν να διατηρείται επαφή με τους ενδιαφερόμενους και να ενημερώνεται συνεχώς η πρόταση των κοινωνικών του λύσεων.

PwC

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, στόχος μας στην PwC Κύπρου είναι να βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα και οικοδομούμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία. Σύμφωνα και με τη νέα παγκόσμια στρατηγική της PwC, «The New Equation», βλέπουμε τα θέματα μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές προσεγγίσεις που κάνουν τη διαφορά και οδηγούν σε βιώσιμα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποί μας στην Κύπρο, ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί τους 295.000 επαγγελματίες του παγκόσμιου δικτύου μας σε 156 χώρες και αποτελούν μία ομάδα ειδικών που συνδυάζουν ευφυείς προσεγγίσεις, εμπειρία και τεχνολογική καινοτομία. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com.cy για να ανακαλύψετε τα οφέλη που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Αναθέτουσα Αρχή: